Vårdideologi.

MittHem Allmänt, Psykiatri, Vård Leave a Comment

MittHems Vårdideologi.

Salutogenes och KASAM

MittHems teoretiska utgångspunkt utgår från Aron Antonovskys begrepp Salutogens och KASAM. I Salutogenes centraliserar det vilka faktorer som vidmakthåller och skapar hälsa istället för att vad som orsakar sjukdom. Vidare skapade Antonovskys begreppet KASAM- Känsla av sammanhang. I begreppet ingår tre centrala komponenter:

Begriplighet: Att individen har en hög begriplighet gör att den kan uppleva yttre och inre händelser på ett förnuftigtvis sätt. Även om personen har utstått saker som utgör svårigheter eller liknande så kan personen förmås att göra dem begripbara.

Hanterbarhet: Om individen har en hög känsla av hanterbarhet så hjälper detta för att hantera en otrevlig situation och påverkar individen att inte falla som ett offer för otrevligheterna. Olyckor händer i livet och det är denna bit som gör att man kan hantera och eventuellt klara av att leva vidare.

Meningsfullhet: Om individen har en känsla av meningsfullhet så skapas det en känsla av samhörighet och ger vardagen en mening. Det stärker individen och ger dem en psykisk investering som i sin tur underlättar när personen möter på motgångar i livet.

Begreppen ska inte ses som självständiga utan som en enhet. Begreppen står i relation till varandra, men styrkan kan variera i betydelse av varje begrepp.

MittHems ambition är att skapa förutsättningar till varje unik klient att uppnå KASAM. Genom vår utgångspunkt i Salutogenes där vi ser till styrkorna istället för bristerna, Skapar vi en positivare stämning hos klienter och personal. Det utvecklar därmed en starkare allians mellan klienter och personal. Syftet med vår vård är följaktligen att skapa en positiv spiral och utvecklingskurva hos varje enskild vårdtagare.