Samarbetspartners


Att samverka – en förutsättning för utveckling

Det finns många anledningar till att det är viktigt att samverka – men ytterst handlar det om att samverkan kan vara avgörande för att de rehabiliterande insatserna ska leda till en positiv utvecklingsprocess för klienten.

Att se en individ ur ett helhetsperspektiv har sin grund i de olika livsområden som en människa befinner sig inom. Vår ekologi innefattar exempelvis de människor som är närmast oss – dvs. vårt privata sociala nätverk med föräldrar, släkt och vänner (mikronivå). Men det innefattar även de olika verksamheter och myndigheter som vi ständigt kommer i kontakt med. I normalfallet rör vi också oss mellan hemmet, utbildning, arbete, umgänge med andra, samt i olika typer av fritidsaktiviteter. Övergångarna mellan dessa olika aktiviteter och ställen sker oftast helt naturligt och brukar benämnas som mesonivå. Samarbetet mellan utbildning, arbete, umgänge med andra och fritidsaktiviteter behöver sällan formaliseras, utan sköts, eller synkroniseras, initialt med stöd av föräldrar, för att senare genom ungdomen, eller den vuxen, individen själv.

För de människor som av olika skäl behöver uppbackning från samhällets med olika stödjande, rehabiliterande eller behandlande insatser, behöver de olika livsarenorna och verksamheterna ofta synkroniseras och samverka. Detta bl.a. för att de olika aktörerna ska veta vad den andra gör, att resurser används optimalt samt att klienten ska känna sig trygg med att alla inblandade parter i samförstånd verkar för dennes bästa för ögonen.

PÅ MittHem tar vi detta på största allvar: Ingen part är sig själv nog – vare sig klienten, klientens nära och kära, eller andra resurssystem och verksamheter som finns befinner sig inom klientens olika livsområden.

Detta innebär att vi – förutom att ha klientens i fokus först och främst – har som yttersta uppgift:

  • Att samarbetet med aktuella handläggare leder till utvecklande diskussioner kring uppdragsgivarens förväntningar och önskemål i samband med placering.
  • Att vi alltid skickar utlovade rapporter till uppdragsgivaren.
  • Att vi kontinuerligt bjuder in betydelsefulla personer och för den aktuella klienten berörda verksamhet för att främja ett gott samarbete.
  • Att vi kontinuerligt, och vid behov, samverkar med de olika verksamheter (socialtjänst, psykiatri, kriminalvård, frivård, statens institutionsstyrelse (SiS), sjukvård, andra vårdgivare, arbets- och bostadsförmedling) som av olika skäl är inblandade i klientens rehabilitering.
  • Att vi arbeta med att stärka klientens integritet samt upprätthåller klientens – alternativt hjälper till med att forma ett nytt – sociala nätverk, för en positiv återgång till positiva möten och ett fungerande liv.
  • Att vi erbjuder träningslägenheter för att ytterligare ge klienten möjlighet att känna sin utveckling mot självständighet – naturligtvis alltid med stöd av personal.
  • Att vi fortlöpande, och vid behov, för diskussioner med andra externa aktörer såsom utbildningsverksamheter, praktik-/arbetsplatser, trossamfund, frivilligorganisationer som på olika sätt kan främja klientens återgång till ett konventionell liv i samhället.