Till Klienter

Den första kontakten vi har med dig vill vi att du ska få möjlighet att själv skapa dig en uppfattning över vad vi erbjuder beträffande verksamheten, boendet och närmiljön. Därför bjuder vi alltid in till ett studiebesök med målet att vi tillsammans kan diskutera om förutsättningar inför en kommande vårdtid. Vi kan också då presentera verksamheten ur en närmare aspekt. Efter studiebesöket får alla inblandade tid att fundera innan beslut tas. Om du vill vara hos oss, gör vi en planering för det två första veckorna och du får möjligheten att ”landa” i verksamheten samt lära känna dina medklienter.

Efter de inledande veckorna är alltid MittHems mål att en individuell vårdplan (IVP) ska upprättas med mål och tidsramar för din vistelse inom MittHem. Vårdplanen skickas sedan till din kontaktansvarige eller liknande. Finns det uppsatta mål, riktlinjer eller andra viktiga aspekter som ska efterföljas under vårdtiden hos oss, tas det naturligtvis med i vår planering.

Det utses särskilda kontaktpersoner ur personalgruppen, som därmed har ansvar för din vårdtid ska bli så bra som möjligt. Dessa kontaktpersoner uppdrag är även att skapa trygghet för dig.

Under den kommande tiden arbetar vi utifrån målsättningen med din vistelse. Vi strävar efter att skapa en nätverkskarta, syftet är att skapa en bild över din sociala situation.

Under vårdtiden arbetar vi med olika kognitiva utformade arbetsmetoder- och modeller, exempelvis den manualbaserade metoden ESL- ett självständigt liv. Varje vecka har delar av personalgruppen vårdkonferens, där din (IVP), situation och psykiska mående behandlas. Månadsrapporter skickas till din kontaktansvarige eller liknande.

Kontinuerliga uppföljningsmöten mellan dig, kontaktansvarige och MittHem ser vi som en självklarhet. MittHem bjuder därmed in din kontaktansvarige och minst tre gånger under vårdtiden. I början, mitten och slutet av vårdtiden.

När vårdtiden börjar närma sig den avslutande delen och det bestäms ett utskrivningsdatum har vi en avtackning för dig, du har också ett avslutssamtal med verksamhetschefen eller kvalitetssamordnare inom MittHem. Du erbjuds att göra en enkät där MittHem ber om ditt omdöme av verksamheten. Slutligen så skickar vi en slutrapport till din kontaktansvarige, där vi delger dina resultat och framsteg.