Metoder

 

Lösningsfokuserat arbete

  • I MittHems verksamhet arbetar vi utifrån det Salutogena perspektivet. som vi berättar om i fliken vårdideologi, med KASAM som ett nyckelord. Det lösningsfokuserade arbetssättet blir på så sätt metoden och förhållningssättet som validerar vår vårdideologi.
  • Teoretiskt bygger lösningsfokuserat arbetssätt på en systemisk, språkfilosofisk och kognitiv grund. Systematiskt- tänkande innebär att sammanhang och helheter bör primäras i arbetet med människor och deras tillhörande relationer. Språkfilosofisk grund innebär att vi i metoden arbetar med att skapa och förändra med hjälp av kommunikationen.  Kognitiv grund innebär att vi i teorin utgår från att människor kan få nya perspektiv. Detta med hjälp av förändrade tankescheman, att bilden av nuet förändras genom att man skapar bilder av framtiden och att man pratar om önskvärda mål.

Lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Det är en utpräglad ”lyssnande” metod och varje fråga i samtalet, bygger på föregående svar. En central aspekt i sammanhanget är vikten av framtidsperspektivet hos klienten, på så sätt blir klientens historik mindre betydande. Ett exempel på en fokus-förändringen kan vara; hur kan klienten använda sig av de insikter och kunskaper som denne har, eller behöver införskaffa sig, för att nå målet klienten har bestämt.

ADL-utredning och träning

  • Vi erbjuder utredning vid behov av vår arbetsterapeut
  • Träning som syftar till att få människor med handikapp eller sjukdom att själva klara det dagliga livets aktiviteter.

ESL

  • ESL-pedagogiken tillämpas i den dagliga kontakten och arbetet med enskilda personer. Träning sker på ett strukturerat sätt att möta svårigheter, lösa problem och att utveckla nya färdigheter i det dagliga livet, boendestöd, aktivering och arbetslivsrehabilitering. Metodiken kan tillämpas vid boendeenheter, rehabavdelningar, behandlingshem, aktivitetscentra av olika slag samt i psykiatrisk öppenvård. Den kan också ge god hjälp i en daglig kontaktpersonsfunktion.
  • I ESL-metodiken använder man sig av samtal, film, rollspel, problemlösning och utbyte av erfarenheter tillsammans med människor med liknande funktionsnedsättning. Även hemuppgifter ingår som består i att utföra praktiska moment i vardagen. Den nya manualen, Steg för Steg, används av personal på flera psykiatriska akutavdelningar.