Evidensbaserat förhållningssätt

Att ha ett evidensbaserat förhållningssätt – är inte att bara ha beprövade metoder

För att en behandlingsorganisation ska vara kunskapsbaserad och progressiv krävs ett antal saker: Såsom att ledning och personal följer, och implementerar, aktuell kunskapsutveckling inom behandlingsområdet. Detta gäller både det dagliga innehållet och arbetet med de metoder som tillämpas, samt att formulera och arbeta med de behandlingsmål som upprättas:

 • På MittHem sker detta bl.a. genom att vår vetenskaplig ledare löpande både kartlägger och utvecklar verksamhetens innehåll samt utbildar personal i ett professionellt förhållningssätt. Detta utgår först och främst utifrån ett antal steg för en evidensbaserad praktik (EBP) se nedan.

Evidensbaserat arbete – en process med fem grundsteg

 • Omvandla information till en fråga som kan besvaras.
 • Söka bästa tillgängliga kunskap för att besvara frågan.
 • Värdera kunskapen utifrån tillförlitlighet och användbarhet.
 • Väg samman kunskapskällorna med den egna professionella kompetensen, den berörda individens problem, unika förutsättningar och önskemål.
 • Följa upp de fyra föregående stegen och sträva efter att förbättra arbetet
 • (Se Socialstyrelsen och kunskapsguiden: http://www.kunskapsguiden.se/ebp).

Att driva en verksamhet som är kunskapsbaserad kräver struktur och kvalitetsutveckling inom ett flertal kärnområden

Verksamhetens grundstruktur och vårdinnehåll vilar – förutom på de fem stegen i EBP som beskrevs innan – på åtta centrala teoretiska och forskningsunderbyggda hörnstenar/principer. Detta är fundamentet för en verksamhet som låter organisering och ständig kvalitetsutveckling vara vägledande för det innehåll som erbjuds.

I nedanstående text presenteras kortfattat de åtta principerna som i allt väsentligt vägleder MittHems behandlings- och utvecklingsarbete:

 • 1) En god organisationskultur och tydlig verksamhetsbeskrivning – med en realistisk vision och strategiska verksamhetsmål.
 • 2) Att vision och strategiska mål – tillsammans med behandlingsprogrammets innehåll och komponenter – är väl implementerade hos samtlig personal.
 • 3) Att ledarskapet är tydligt och välformulerat – i såväl ord, som i handling – med ett personal- och klientutvecklande syfte och innehåll. Detta gäller både rekryteringsstrategier och kompetensförsörjningsarbete.
 • 4) Att personal oavbrutet, och tillsammans med klienten, identifierar och inriktar behandlingen mot de risk- och skydds faktorer (livsområden) som behöver stärkas och utvecklas.
 • 5) Att både behandlingsinnehåll och de metoder som används för detta är adekvata och bottnar i aktuella teorier och forskning inom området.
 • 6) Att specifika behandlingsmetoder, tillsammans med övriga aktiviteter, utformas på ett sådant sätt att hela dygnet (24/7) syftar till att påverka klientens utveckling i positiv riktning.
 • 7) Att ha en progressiv samverkan med både uppdragsgivaren, andra vårdgivare/instanser – och med det omgivande samhället.
 • 8) Att systematiskt och kontinuerligt utvärdera inte bara klienten utveckling, utan hela organisations innehåll och kvalitet

Att både ha en utmanande vardag och beprövade behandlingsmetoder

En av de allra viktigaste faktorerna för att lyckas med behandling är att både erbjuda klienterna utmanande och progressiva aktiviteter och vetenskaplig underbyggda metoder. MittHem utgår i sitt vårdupplägg utifrån evidensbaserade metoder och insatser rekommenderade av Socialstyrelsen. Där i ingår den manualbaserade ”Ett Självständigt Liv”- (ESL) och ”Motiverande Intervju/samtal”- (MI), samt ett urval av KBT-grundade arbetsmodeller. Detta innebär i korthet att vårdinnehållet dels ska utgå ifrån beprövade teorier och metoder som är påvisat effektiva för den aktuella målgruppen, dels att aktiviteterna är genomtänkta för att klienten på sikt ska kunna uppnå en självständig livsföring. Nedan beskriv exempel på vad detta innefattar.

 • Hos oss ingår flera program/utredningar för att möta de individuella behov som eventuellt har framkommit under ADL- och AMPS-utredningarna som erbjuds.
 • En strukturerad vardag med ett tydligt terapeutiskt utvecklande innehåll. Detta innefattar inte bara specifika metoder, utan aktiviteter som forskning visar är avgörande för människans utveckling:

> Till exempel kognitiv färdighetsträning och problemlösning i allt svårare situationer.

>Att kunna ordna bostad, skriva ett CV, prepareras inför en arbetsintervju och ett kommande arbete, samt kunna hantera och förstå pengars värde.

>Träna och utvecklas i alltmer komplexa utmaningar i samhällsrelevanta aktiveter såsom tillverkning, snickeri, djurhållning, bageri, försäljning, kiosk-/minigolfsverksamhet.

 • Vi anordnar även resor – allt från längre resor exempelvis Liseberg och Kolmården till kortare utflyktsresor inom närområdet.

Att utforma realistiska och tidsbestämda behandlings- och utvecklingsmål

För att skapa en djupare förståelse av klienternas förmågor, och bristande förmågor, kommer behandlings- och utvecklingsmål utvecklas genom en SMART-modell användss i den dagliga verksamheten:

 • Med tydliga mål ökar möjligheten till positiva förändringar under förutsättning att målen är ställda utifrån den nivå som personen befinner sig på – målen får varken vara för högt eller för lågt satta, samt att de är specifika, för att de i sin tur ska vara mätbara. Uppfyller inte målen detta finns det omvänt risk för det motsatta, det vill säga att det blir en negativ utveckling.
 • När målen formuleras behöver därför en inventering ske av de kunskaper och färdigheter som den enskilde klienten har.
 • Därefter formuleras mål utifrån den enskilda klintens nivå. I nästa steg är centralt att målformuleringen sker tillsammans med klienten, så att fokus blir på vad hon eller han anser är viktigt att vilja utveckla i det aktuella ögonblicket. Betydelsefullt är att det inte blir för många mål, utan till en början är det bättre att ha 5-7 mål, som sedan i takt med att klienten utvecklas förändras eller byts ut mot nya.
 • Det är med andra ord viktigt att vara lyhörd och tillsammans med klienten ta små men uppnåbara mål – för att över tid stimulera innifrån-kommande motivation till utveckling.

SMART-modellen beskriver vad ett mål ska innehålla för att det ska vara optimalt.

Varje mål ska vara:

(S) – specifikt

(M) – mätbart

(A)– användbart

(R) – realistiskt

(T) – tidsbegränsat

På MittHem arbetar vi ständigt följa och bevaka behandlingsutvecklingen för varje klient under hela vårdförloppet. Här ligger dels upprättande och revidering av individuell genomförandeplan som utgångspunkt, dels genom att uppsatta behandlingsmålen noggrant dokumenteras i genomförandeplanen för att på så sätt beskriva klientens individuella utveckling.