Vårdideologi

Vårdideologi och Trygg vård – Salutogenes och KASAM

MittHems teoretiska utgångspunkt utgår från Aron Antonovskys begrepp Salutogens och KASAM. I Salutogenes centraliserar det vilka faktorer som vidmakthåller och skapar hälsa istället för att vad som orsakar sjukdom. I begreppet ingår tre centrala komponenter:

  • Begriplighet: Att individen har en hög begriplighet gör att hon eller han kan uppleva yttre och inre händelser på ett förnuftigtvis sätt. Även om personen har utstått saker som utgör svårigheter så kan personen begripbart sammanhang.
  • Hanterbarhet: Om individen har en hög känsla av hanterbarhet så hjälper detta att hantera en otrevlig situation och stöjder individen att inte bli ett offer för otrevligheterna. Olyckor händer i livet och det är denna bit som gör att man kan hantera och eventuellt klara av att leva vidare.
  • Meningsfullhet: Om individen har en känsla av meningsfullhet så skapas det en känsla av samhörighet och ger vardagen en mening. Det stärker individen och ger dem en psykisk investering som i sin tur underlättar när personen möter på motgångar i livet.

Begreppen ska inte ses som självständiga utan som en enhet. Begreppen står i relation till varandra, men styrkan kan variera i betydelse beroende på sammanhang.

MittHems utgångspunkt är att skapa förutsättningar för att varje unik klient ska kunna uppnå KASAM. Genom denna utgångspunkt i Salutogenes ser hellre vi till styrkorna istället för bristerna – och gör allt för att skapa en positiv stämning hos både klienter och personal. Syftet med vår vård är följaktligen att skapa en positiv spiral, och utvecklingskurva, hos varje enskild vårdtagare.